Hervormingen van de langdurige zorg

De zorg in Nederland staat onder druk. We leven langer en er zijn meer ouderen, waardoor meer mensen zorg nodig hebben. Hierdoor stijgen de zorgkosten meer en meer. Om de zorg betaalbaar te houden, zijn er veranderingen nodig. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat daarom vanaf 1 januari 2015 langdurige zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking anders organiseren. Doel hierachter is: meer eigen verantwoordelijkheid, mensen die met hulp langer thuis kunnen blijven wonen en de mogelijkheid om zorg en welzijn met elkaar te verbinden in de wijken.

Hoe is langdurige zorg nu geregeld?
Langdurige zorg is nu geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat hier om zorg voor ouderen, mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking en mensen met die minimaal een jaar psychiatrische problemen hebben. Zorgkantoren per regio zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

Wat verandert er?

 1. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning
  Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze ondersteuning voor de burgers regelt. Dit gaat om ondersteuning waardoor u langer thuis kunt blijven wonen, dus geen medische zorg. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagopvang. Meer informatie over deze verandering leest u op www.invoeringwmvo.nl.
 2. Vanaf 2015 regelen zorgverzekeraars de verpleging en verzorging
  Verpleging en verzorging die iemand thuis ontvangt, worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) georganiseerd en vergoed. Denk hierbij aan een verpleegkundige die uw wond verzorgt of een prik komt geven. De wijkverpleegkundige coördineert vanaf 1 januari 2015 de zorg om u heen. Heeft u verpleging en verzorging nodig, dan zal de verpleegkundige samen met u kijken wat u nodig heeft om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook stemt hij of zij uw zorg af met andere hulpverleners, zoals de huisarts of de specialist.
 3. Vanaf 2015 is er een nieuwe wet voor langdurige zorg: de Wet langdurige zorg (Wlz)
  De Wlz omvat zware zorg die nu nog onder de AWBZ valt en die niet overgaat naar een ander de gemeente of de zorgverzekeraar. Het gaat om zorg voor kwetsbare en gehandicapte mensen die meestal 24 uur per dag toezicht en zorg nodig hebben. De zorgkantoren blijven verantwoordelijk voor deze zorg, dit verandert dus niet.
 4. De langdurige geestelijke gezondheidszorg begint pas na 3 jaar
  Zoals aangegeven is de zorg voor mensen die langer dan een jaar psychiatrische zorg nodig hebben, nu nog zorg die wordt uitgevoerd binnen de AWBZ. Vanaf 1 januari is deze grens gesteld op drie jaar. Hierbij is wel de overgangsregeling van kracht dat mensen die tot 1 januari al langer dan één jaar psychiatrische zorg nodig hebben, binnen de Wlz gaan vallen. Voor deze mensen wordt dus een overgang van AWBZ naar Zvw naar Wlz voorkomen.
 5. De gemeente gaat de Jeugdwet uitvoeren
  Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdzorg aan kinderen tot 18 jaar bij opgroei- en opvoedproblemen. Lees meer hierover op www.voordejeugd.nl. Omdat de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, zullen vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg en dyslexiezorg voor jongeren jonger dan 18 jaar uit de zorgverzekering verdwijnen.

Overgangsregeling
Bij een AWBZ-indicatie voor zorg of ondersteuning thuis die doorloopt in 2015, gaat er in 2015 al veel veranderen. Per 1 januari 2015 gaat bepaalde zorg over naar andere organisaties en krijgt u te maken met het overgangsrecht.

Als u vóór 1 januari 2015 een indicatie voor verpleging en verzorging thuis heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dan blijft u zorg ontvangen van dezelfde zorgaanbieder. Dit betekent niet dat de zorg precies hetzelfde is als de zorg die u vóór 1 januari 2015 gewend was te ontvangen. De verpleegkundige zal samen met u in de loop van 2015 uw zorgvraag opnieuw vaststellen en vastleggen in een zorgplan.

Vervangend aanbod van de gemeenten
In het overgangsrecht is vastgelegd dat u in 2015 recht houdt op de zorg en ondersteuning die in uw huidige indicatie staat. Dat betekent overigens niet dat er niets verandert. Het is namelijk de gemeente die vanaf 1 januari 2016 de zorg gaat financieren. In het overgangsrecht staat dat de gemeente die zorg en ondersteuning onder dezelfde condities moet leveren als in de AWBZ. U houdt dus recht op een vergelijkbaar aanbod maar de zorg hoeft niet door dezelfde aanbieder geleverd te worden. Het hoeft ook niet op dezelfde manier te worden gegeven. De gemeente kan afspraken maken over een vervangend ondersteuningsaanbod gedurende de overgangsperiode.

Gemeenten gaan de Jeugdwet en de Wmo zelf inrichten. Als u wilt weten hoe uw gemeente het gaat regelen, neem dan contact op met het wmo-loket of een sociaal wijkteam in uw gemeente.

infographic langdurige zorg

 • mupate80

  Nederland gaat op Amerika lijken qua zorg,wie geen geld heeft krijgt geen medicijnen en durft niet naar de huisarts dus..

 • Lordvonhamburg

  Yep ! De salarissen van de gewone man gaan achteruit en de kosten steeds hoger. Waarom neemt Nederland geen voorbeeld aan Scandinavie of Duitsland ?